Съгласен съм

www.larose.bg използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

 

Политика за поверителност

                                                                                   Политика на поверителност


“Ла Роза 5” ЕООД (Наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
 
Информация относно Дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование “Ла Роза 5 ” ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ BG 202503276
Седалище и адрес на управление Гр.София ул.Акад.Б.Стефанов 1 вх.Б ап.8
Адрес за кореспонденция Гр.София ул.Акад.Б.Стефанов 1 вх.Б ап.8
Телефон  +3598989818116
E-mail  sales@larose.bg
Уебсайт  https://www.Larose.bg
 
Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
 
Чл. 1. Дружеството обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени цели. Личните данни, които Дружеството събира и обработва са свързани с използването на онлайн платформата за електронна търговия www.larose.bg и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, б. “а”, “б”, “в” и “е” от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме Вашите лични данни, които Вие ни предоставяте доброволно във връзка с използването на използването на онлайн платформата за електронна търговия www.larose.bg и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
 • създаване на профил чрез регистриране с оглед предоставянето на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • извършване на поръчки и закупуване на стоки;
 • счетоводни цели;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • участие в рекламни и промоционални кампании;
(2) Ние обработваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.
Чл. 3. (1) Администраторът поддържа Регистър “Клиенти”, който  съдържа личните данни на физическите лица - три имена, адрес за доставка, електронна поща, телефон.
(2) Данните в регистъра не се предоставят на трети лица.
(3) За защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, Дружеството организира и предприема мерки, съобразени със съвременните технологични постижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
 (4) Достъп до данните на лицата, включени в регистър “Клиенти” имат само специално оторизирани за целта лица.
Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или до оттегляне на съгласието за обработване. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност).
(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.
 
 
Чл. 5. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.
Чл. 6 (1) Вие, като субект на лични данни, имате право:
 • право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора;
 • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;
 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.
(2) Произтичащите от Регламент (ЕС) 2016/679 права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.
(3) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.
Чл. 7. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
 
 
Close